Page 11 - E-Dergi Sayı 8
P. 11

amacıyla düzenli aralıklarla   yanı sıra Bakanlık olarak     faktörlerin tespit edilmesini
      Türkiye temsiliyetine       evliliğin sürmesini sağlayan    amaçlayan Türkiye Boşanma
      haiz sosyal araştırmalar     kişisel ve kişilerarası      Nedenleri Araştırması’nı      Samsun E-Dergi
      gerçekleştiriyoruz. Bu      dinamiklerin tespit        da belirli periyotlarla
      bağlamda; hane halkı       edilmesi, aile yaşam        gerçekleştiriyoruz. Bu
      özellikleri, evlilik ve boşanma,  döngüsünde yer alan kriz     araştırma ile ailelerin,
      aile ve akrabalık ilişkileri ile  ve geçiş dönemlerinde       boşanma başta olmak
      bireylerin aile ortamındaki    aile bireylerinin kullandığı    üzere karşılaştıkları ve
      rollerine yönelik veri      başa çıkma yöntemleri,       karşılaşabilecekleri sorunlara
      toplamak amacıyla 5 yılda bir   evli bireylerin boşanmaya     yönelik tespit, öneri ve
      Türkiye Aile Yapısı Araştırması  yönelik algılarının ve       politikalar geliştiriyoruz.
      gerçekleştiriyoruz. Bunun     boşanmaya neden olan
                                                          11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16