Page 8 - E-Dergi Sayı 8
P. 8

kavramın korunmasının,      Gelecek nesillere de bu      hedefi ise bireylerin uzun
   Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
      gelecek nesillere bu algı     farkındalık ve bilinci aktarmak  ömürlü ve sağlıklı evlilikler
      ile aktarılmasının önemi     en önemli görevlerimiz       tesis etmelerine katkı
      hakkında neler söylemek      arasındadır.            sunmaktır. Aile, bir çocuğun
      istersiniz?                             en güvenli alanıdır. Bu alanın
                       Özellikle aile birliğinin     sağlam temeller üzerine inşa
      Bildiğiniz üzere         korunması amacıyla         edilmesi için ebeveynlerin
      toplumumuzda aile,        aileyi oluşturan bireylerle    anne-baba olmadan
      çocukların bakımı ve       ilgili birçok proje hayata     önce iyi birer eş olmayı
      yetiştirilmesi, kültürel     geçirildi. Evlilik öncesinde    öğrenmeleri gerekmektedir.
      kimliğin, ahlaki değerlerin,   çiftlere çeşitli eğitimler     Bu sebeple bu faaliyette
      tarihsel ve toplumsal bilincin  verildiğini biliyoruz. Bu     gerçekleştirilecek olan Evlilik
      aktarılması gibi önemli      eğitim çalışmalarının       Öncesi Eğitim Programımız
      işlevler üstlenmektedir. Aile;  önemi ile ilgili neler       ile gençlerin evlilik ve aile
      insani değerlerin ve kültürün   söylemek istersiniz?        hayatını bir bütün olarak
      devamlılığını sağlamakta                       görebilmesi, birbirlerine karşı
      öncü ve belirleyici bir role                     farklı önemlerdeki gelişimsel
      sahiptir.                              görevleri anlayabilmeleri
                                        ve birbirleriyle doğru
      Türkiye Cumhuriyeti                          iletişim kurabilmeleri için
      Anayasası, aileyi                           gereken temel beceriler
      toplumumuzun temel                           kazandırılmaktadır.
      kurumu olarak tanımlar.                         Eğitimler, alanında
      Anayasamızda yer alan                          uzman eğiticiler
      41. maddede “Aile Türk                         tarafından verilmektedir.
      toplumunun temelidir                         Çiftlerin evlilik hayatına
      ve eşler arasında eşitliğe                      hazırlanmalarını sağlamak
      dayanır.” ifadesi yer alır.                     amacıyla temel metinleri ve
      Aile kurumu, yapısı ve                        görsel materyalleri Aile Eğitim
      işlevleri bakımından                         Programı (AEP) ünitelerinden
      alternatifi olmayan bir      Bakanlığımız tarafından      seçilerek Evlilik Öncesi Eğitim
      kurumdur. Sağlıklı bir aile    evlilik çağına gelmiş ve      Programı oluşturulmuştur.
      yapısı bir insanın hayatta    aile kurmak amacıyla bir      Program; Evlilikte İletişim ve
      sahip olabileceği en değerli   araya gelen çiftlerin evlilik   Yaşam Becerileri, Evlilik ve
      hazinedir.            hayatına hazırlanmalarını     Sağlık, Aile Hukuk Rehberi
                       sağlamak amacıyla evlilik     ve Evlilik Öncesi Eğitim El
      Bu nedenle aileyi korumak,    öncesi eğitimler veriyoruz.    Rehberi olmak üzere toplam
      desteklemek ve güçlendirmek    Evlilik Öncesi Eğitim       dört kitaptan oluşmaktadır.
      için yapılan faaliyetler, her   Programı’nın amacı; evlilik    2013 yılından günümüze
      zaman üzerinde özenle       öncesi süreçte çiftlerin      kadar 1,6 milyon kişiye
      durulması gereken bir       birbirlerini iyi tanımasını,    eğitim verilmiştir.
      konudur. Aile kurumunun      etkili iletişim kurma yollarını,
      karşı karşıya olduğu sorunları  olası sorunlarla nasıl baş     ‘Güçlü birey, güçlü kadın,
      tespit etmek, tespit edilen    edeceklerini bilmelerini      güçlü aile ve güçlü Türkiye’
      sorunlarla ilgili çözümler    ve evliliğe iyi bir başlangıç   mottosuyla çalışmalarınızı
      geliştirmek hepimizin ortak    yapabilme fırsatını        gerçekleştiriyorsunuz,
   8   hedefi ve sorumluluğudur.     sağlamaktır. Programın genel    bu doğrultuda bize
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13