Page 9 - E-Dergi Sayı 8
P. 9

hedeflerinizden          devam ettireceğiz. Aile ve
      bahsedebilir misiniz?       aile bireylerinin temel yaşam
                       becerilerini desteklemeye                       Samsun E-Dergi
      Aile ve Sosyal Hizmetler     yönelik Aile Eğitim Programı
      Bakanlığı olarak sosyal      kapsamındaki ve evlilik
      devlet ilkesinden yola çıkan   çağındaki gençlerimizi evlilik
      bir bakış açısıyla bütün     konusunda bilinçlendirmek ve
      vatandaşlarımızı kapsayan     sağlıklı yuvaların temellerinin
      sosyal hizmetler ve çalışmalar  atılmasına destek olmak
      yürütüyoruz. Hizmetlerin     üzere evlilik öncesine
      daha fazla ihtisaslaşmasını    yönelik eğitimlerimizi
      sağlamak için ise         ülkemiz genelinde daha
      çalışmalarımızı hız kesmeden   fazla yaygınlaştıracağız.
      yürütmeye devam ediyoruz.     Ayrıca eğitim içeriklerini
                       zenginleştirmek, daha etkin
      Ailelerimizin sağlam temeller   ve sürdürülebilir eğitimler
      üzerine kurulmasına        sunmak amacıyla program           Güçlü Birey,
      yönelik Evlilik Öncesi Eğitim   geliştirme çalışmalarını          Güçlü Kadın,
      Programı ile ulaştığımız     hayata geçireceğiz. Evlilik         Güçlü Aile,
      vatandaşlarımızın sayısını    sürecinde ve çocukların
      1,6 milyon düzeyine; benzer    yetiştirilmesinde ortaya         Güçlü Türkiye
      şekilde mevcut ailelerimizin   çıkan sorunların çözümüne       anlayışıyla ailenin
      sorun çözme kapasitelerini    katkı sağlamak için Aile          korunması ve
      artırabilmeye yönelik Aile    Danışmanlığı hizmetini
      Eğitim Programımızın       daha da yaygınlaştıracağız;        güçlenmesi için
      kapsamını 3,6 milyon       hizmetin güçlendirilmesi,        aile odaklı eğitim
      kişiye; bağımlılıkla mücadele   bilinirliğinin artırılması ve       ve danışmanlık
      alanındaki farkındalık      daha fazla vatandaşımıza
      eğitimlerinin kapsayıcılığını   daha etkin ulaşmasını            hizmetlerine
      ise 1,2 milyon kişiye       sağlayacağız. Aile               yönelik
      ulaştırdık. Aynı şekilde     Danışmanlığı hizmetinin          faaliyetlerimizi
      sorun yaşayan çiftlere      fiziki, kurumsal ve beşeri
      yönelik modelimiz olan Aile    kapasitesinin güçlendirilmesi      devam ettireceğiz.
      Danışmanlığı kapsamında      amacıyla çalışmalar
      ücretsiz olarak hizmetimizi    gerçekleştireceğiz.
      sunmaya devam ediyoruz,
      ailelerimizin sorun çözme     Bağımlılıkla mücadeleyi
      kapasitesinin artırılmasına    etkin şekilde sürdüreceğiz.
      katkı sağlıyoruz.         Bağımlılık gibi kötü
                       alışkanlıkların genç ve
      Güçlü Birey, Güçlü        dinamik toplumumuzu
      Kadın, Güçlü Aile, Güçlü     olumsuz etkilememesi için
      Türkiye anlayışıyla ailenin    mahallelerimize ulaşacağız
      korunması ve güçlenmesi      ve gerekli farkındalığın
      için aile odaklı eğitim ve    oluşmasını sağlayacağız.
      danışmanlık hizmetlerine     Bağımlılıktan kurtulmak
      yönelik faaliyetlerimizi     isteyen bireylere ve                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14