Page 6 - E-Dergi Sayı 8
P. 6

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
   Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

                 Mahinur Özdemir Göktaş


                          Aile;              ülkemizin dünü,          bugünü ve yarını için        en önemli stratejik güç               Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
                  ile okurlarımıza özel bir röportaj gerçekleştirdik.
                 Samsun E-Dergi’mizin sorularını içtenlikle yanıtlayan
              Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, sizlere keyifli okumalar diliyoruz.
      Ülkemizde son 20 yıldır      huzurlu ve güçlü bir Türkiye
      özellikle ‘aile ve sosyal     için çalışmalarımızı yürütüyor,
      hizmetler’ konusunda       zamanın koşullarına göre       Aile kurumunun
      büyük bir dönüşüm         değişen gereksinimleri       karşı karşıya olduğu
      yaşanıyor. Siz de ‘Türkiye    göz önüne alarak ailelere
      yüzyılı’ olarak ifade edilen   yönelik politikalarımızı ve      sorunları tespit
      önümüzdeki süreçte çok      sosyal hizmetlerimizi sürekli    etmek, tespit edilen
      önemli bir görevi icra      geliştiriyoruz.            sorunlarla ilgili
      ediyorsunuz. Bu noktada
      20 yıldır süren bu büyük     Aile bireyleri arasında      çözümler geliştirmek
      dönüşüm ilerleyen süreçte     ve toplum içinde sağlıklı         hepimizin
      nasıl devam edecek?        iletişimin hâkim olduğu,        ortak hedefi ve
                       gerekli koruyucu önleyici
      Ailenin, birey ve toplum     çalışmalarla aile ve toplumun     sorumluluğudur.
      açısından üstlendiği       her türlü riskten korunduğu,
      işlevler çok özeldir ve yeri   huzurlu birey ve ailelerden    Özellikle ülkemizde ‘Aile’
      doldurulamaz. Bu sebeple     müteşekkil toplumsal        çok önem verilen ve
      aileyi ülkemizin dünü,      yapının geliştirilmesi ve     toplumda koruma altında
      bugünü ve yarını için en     güçlendirilmesi temel       tuttuğumuz bir olgu.
      önemli stratejik güç olarak    vizyonumuzdur. Bu vizyon      ‘Aile’nin korunması için
      görüyoruz. Bu gücün varlığını   çerçevesiyle, kimseyi arkada    Bakanlığınız tarafından
      sürdürmesini, uyumlu bir aile   bırakmama ilkesiyle proaktif    reform niteliğinde birçok
      birliğini, sosyal kalkınmanın   bir anlayışla hizmetlerimizi    hamle gerçekleştirildi.
      da bir ön şartı görerek      sürdüreceğiz.           Siz toplumumuz için ‘Aile’
      sağlam bir aile yapısıyla,                      kavramının önemi ve bu
   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11