Page 10 - E-Dergi Sayı 8
P. 10

ailelerimize ulaşarak       sermayelerine ve hizmet      aktif yer almalarını temin
   Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
      kendilerinin sosyal hayata    sunum kapasitelerine        etmek üzere proje ve
      uyumu için gerekli katkıları   yaptığımız yatırımla hizmet    programlar geliştirmeye
      sunarak tüm sosyal hizmet ve   etkinliğimizi artırdık.      devam edeceğiz. Büyük
      sosyal yardım uygulamalarını                     Türkiye mozaiği içerisinde
      bireylerimizin tekrar topluma                    tüm vatandaşlarımızın
      adapte olmaları için seferber   ASDEP kapsamında         arasında birlik ve beraberliği
      edeceğiz.             ulaşılan hane sayısı       geliştirmek üzere sosyal
                                        içerme odaklı buluşmalar,
      Toplumsal sorun ve riskleri      ise 6,5 milyonu        toplantılar ve çalıştaylar
      bilimsel bir yaklaşımla ele       bulmuştur.         gerçekleştireceğiz.
      alarak çok sayıda sosyal
      araştırmayı ve ilgili paydaşları  ASDEP kapsamında ulaşılan
      bir araya getiren çalıştaylar   hane sayısı ise 6,5 milyonu        3,3 milyon
      hayata geçirdik. Periyodik    bulmuştur. Aile ve bireylerin     vatandaşımıza
      olarak yürütülen sosyal      sosyal hizmet ihtiyaçlarının
      araştırmalara devam edip     hane içerisinde tespit        psikososyal destek
      bunun yanı sıra toplumda     edilerek arz odaklı hizmet         sunduk.
      karşılaşılan risklere ilişkin   sunabilmek amacıyla ASDEP
      veriye dayalı sosyal politika   görüşme sayımızı artırarak     Yaklaşık 6 ay önce
      üretmek amacıyla yeni       ziyaretlerimizi sürdüreceğiz.   yaşadığımız Kahramanmaraş
      araştırmalar uygulayacağız.    ASDEP’in teknik, hukuki      depreminde de ilk andan
                       ve kurumsal kapasitesi ile     itibaren vatandaşlarımızın
      Bakanlığımız hizmetlerinin tek  kurumlar arası işbirliğini     yanı başında olduk. Gerek
      çatı altında sunulduğu sosyal   güçlendirerek tespit edilen    deprem illerinde gerekse
      hizmet merkezleri (SHM),     ihtiyaçlara yönelik etkin     diğer illerde yani 81
      2013 yılından bu yana ailelere  yönlendirmeler yapacağız.     ilimizde psikososyal destek
      ve fertlere yönelik koruyucu,                    ekiplerimizi seferber ederek
      önleyici, destekleyici,      2010 yılında Sayın         ve yaklaşık 3,3 milyon
      iyileştirici sosyal hizmet    Cumhurbaşkanımızın         vatandaşımıza psikososyal
      çalışmalarını ilgili paydaşlarla  öncülüğünde Roman         destek sunarak devletimizin
      işbirliği halinde sunmaya     vatandaşlarımızla çıktığımız    tüm kurumlarıyla birlikte
      devam etmektedir. Fiziki     yolu daha da ilerlettik. Biz    vatandaşlarımızın acısına
      kapasitemizi geliştirirken    birlikte Türkiye’yiz dedik. İlk  ortak olduk, normal yaşama
      personelimizi nicelik ve nitelik  strateji belgemizin birinci    geçiş süreçlerine destek
      olarak da ileriye taşıdık.    ve ikinci aşama eylem plan     olduk, oluyoruz, olmaya
      “SHM müdürlerimizden, aile    dönemini tamamlayarak       devam edeceğiz.
      danışmanlarımıza; aile eğitim   bu yılın Ocak ayı itibariyle
      programı eğiticilerimizden,    yeni strateji belgemizi ve     Bakanlık olarak, ailenin
      bağımlıkla mücadele irtibat    eylem planımızı uygulamaya     bütünlüğünün korunması,
      personelimize; psikososyal    başladık. Hassas grupların     sorun çözme kapasitesinin
      destek ekiplerimizden, aile    toplumda kamu hizmetlerine     artırılması, aile yapısını
      sosyal destek programı      erişimlerinin kolaylaştırılacağı  ve değerlerini tehdit
      görevlilerimize” kadar      bir ortam tesis edeceğiz.     eden kök nedenlerin
      geniş bir yelpazede hem      Roman vatandaşlarımızın      tespit edilmesi ve veriye
      personelimizin sayısını      toplumsal hayatta daha       dayalı politika oluşturmak
   10  yükselttik hem de beşeri
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15