Page 15 - E-Dergi Sayı 8
P. 15

Derneğimizin kuruluş amacının   ancak çok ağır ilerliyor. Halbuki  Down Sendromu bir hastalık
      yelpazesi oldukça geniştir.    bizim çocuklarımızın kaybedecek  değildir ve tedavisi yoktur. Bu
      Down sendromlu çocuklara     hiç vakti yok.           bireyleri topluma kazandırmanın   Samsun E-Dergi
      erken eğitimin önemini ailelere,                   en önemli yolu eğitimdir.
      topluma ve ilgili kurum ve    Hak temelli çalışmaların dışında,  Öğrenme ve kavrama
      kuruluşlara anlatarak işbirliği  ailelerimize rehberlik yapıyoruz.  yeteneği geriden gelen Down
      içerisinde çalışmalar yapmak   Eğitim hayatını tamamlamış,    Sendromlu çocukların ileride
      amacındayız.           18 yaş üstü çocuklarımızı     olabildiğince bağımsız, topluma
                       evlerinden çıkartıp, dernekte   ve kendilerine yararlı, mutlu ve
      Yasal düzenlemeler açısından   halk oyunları, tiyatro, el sanatları  üretken bir yaşam sürebilmeleri
      ülkemiz dünyanın pek çok     gibi çalışmalar yaptırıyoruz.   ve çevrelerine getirecekleri
      ülkesinin önündedir. Ancak    El sanatlarında çocukların     yükün en aza indirilebilmesi
      uygulamalarda oldukça       yaptıkları ürünlerin satışını   için özel ilgi ve eğitime
      eksiklikler var. Erken eğitim,  yapıyoruz ve elde edilen geliri  gereksinimleri vardır.
      kaynaştırma eğitimi aile     çocuklar arasında eşit olarak
      eğitimi, bireyselleştirilmiş   dağıtıyoruz.            Eğitime doğar doğmaz başlamak
      eğitim programları hazırlama                     en idealidir. Bebeğin en yakını
      zorunluluğu, iş ve meslek     Gençlerin özgüvenleri gelişiyor  anne olduğu için eğitim anne
      edindirme gibi konular devlet   ve işe yaradıkları duygusuyla   ile başlar. Anne ve diğer aile
      güvencesi altında, fakat     daha mutlu oluyorlar. Aidiyet   bireyleri de eğitime dahil olmalı.
      uygulamalarda gerek nitelikli   hissediyorlar.           Çünkü çocuk aile bireyleri ile
      personel gerekse toplumsal                      bir arada yaşamakta. Ailenin
      farkındalık yönünden daha iyi                    mutlaka kendini geliştirmesi
      olmaya ihtiyaç vardır.        Ailenin mutlaka        gerekiyor.

      Down Sendromlu bireyler      kendini geliştirmesi       Çocuğu kendi haline
      doğumdan hemen sonra           gerekiyor.         bırakmamak, öğrenme uyarıları
      ücretsiz devlet destekli                       ve dikkatlerini çekerek beyin
      eğitimden faydalanabiliyorlar.                    gelişimi hızlandırılmalıdır.
      Bu eğitimi veren kurumlar     Down Sendromlu çocuklarda     Şarkı söylemek, gıdıklayarak,
      niceliksel olarak yeterli olmakla  eğitimin önemi          üfleyerek, kitap okuyarak,
      birlikte niteliksel olarak pek çoğu  hakkında neler           konuşarak, oyunlar
      gereken özellikleri taşımaktan  söylemek                  oynayarak, bebeğin
      uzaklar.             istersiniz?                 kendi bedeninin
                                             çeşitli yerlerine
      Biz dernek olarak bu                              dokunmasına
      eksikliklerin tespitini                             yardımcı
      yapıyoruz. Gelişmiş ülkelerdeki
      uygulamaların takibini yaparak
      raporlaştırıyoruz. Çözüm
      önerilerimizle beraber
      ilgili kurum ve kuruluşlara
      raporlarımızı sunuyoruz.
      Bununla ilgili olarak 2019
      yılında TBMM’de oluşturulan
      “Down Sendromu ve Otizm
      Araştırma Komisyonu”na davet
      edildik. İki defa davet aldık ve
      komisyona sunum yaptık.
      Raporlarımızı verdik.


      Gelişmeler hiç
      olmuyor diyemeyiz,
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20