Page 9 - Samsun E-Dergi Sayı 4
P. 9

J. Macdonal          Moltke             İsmail Habib

           Kinneir            “Samsun pek hoş, eski bir   Sevük              Samsun E-Dergi

                           Ceneviz kalesi, birçok güzel
           1813- 1814 yıllarında     yapılı Türk konağı, birkaç taş  İsmail Habib Sevük, 1936’ da
           Anadolu’yu gezen İngiliz    cami ve han uzaktan göze    Samsun’un panoramasını
           seyyah J. Macdanol Kinneir   çarpıyor. Bütün kasaba bir   şöyle çizer:
           ise; “Koy kenarında      zeytin ormanıyla çevrili bu  “Renkli iki ırmak, biri kızıl,
           ağaçlıklar arasında      zeytinlikler dağı kaplıyor   biri yeşil; Karadeniz’in
           kurulmuş güzel bir Samsun   ve köşkler ve bahçeler,    mezopotamyası kıyının
           manzarasından bahisle;     evler görülüyor. Tepenin    sıradağları arasında bu iki
           şehrin etrafının Türkler    doruğunda bir köy var.     ırmak, güneyden kuzeye
           tarafından inşa edilmiş    Onun arkasında da 3000     uzanarak, iki koldan denizi
           olması lazım gelen bir     ayak kadar yüksek ormanlık   fethedede büyük bir yarım
           sur ile çevrili olduğunu,   dağlar diziliyor.       daire çizerler. Dairenin dibi
           beş hamamı ve büyük                      Anadolu’nundur. Kabarık
           bir hanı bulunduğunu,     Öğleden sonra limanın     yanları, ırmaklarındır.
           nüfusunun 2000 olduğunu”    ve çevrenin planını almak   Düzlük, çalışkan iki ırmağın
           anlatmaktadır.         için faydalandım. Şehrin    oluşturduğu o iki kara
                           çeyrek mil kuzeyinde eski   düzlüğü, vapurdan uzanmış
                           bir mendirek harabesiyle    görünürler. Samsun bu
                           kazanılan temeller buldum;   iki ırmak ağızının tam
                           bunlar dev gibi iri yontma   ortasındadır.
                           taşlardan yapılmıştı.
                           Bunların arkasındaki      Samsun denize bakarken
                           tepe eski sur kalıntılarıyla  sağdan sola doğru
                           çevrilmişti. Daha ilk     gittikçe satıhları daralıp
                           çağlardan beri adı fenaya   istifaları azalan dört
                           çıkan Karadeniz ne çok     müselleten (üçgenden)
                           fırtınalıdır, ne de bizim   ibaret. Müsellelerin deniz
                           Baltık denizi gibi çoğu    kıyısındaki kaideleri birbirine
                           zaman sisle örtülür. Onun   bitişik ve tepeden doğru
                           gibi sığlık ve çatak yerleri  uzanan zirveleri birbirinden
                           de yoktur. Büyük tehlike en  ayrı: En sağdaki müselles
                           başta muhafazalı iskeleler   şehrin en dolgu ve büyük
                           ve emniyet altına alınmış   kısmı; Orta yerde sarı boyalı
                           limanların olmayışıdır.” diye  bir kilise, belli eskiden
                           kenti tanıtmaktadır.      orası Hıristiyan mahallesi
                                          olacak. İkinci müselles;
                                          ötekilerinkinden daha basık,
                                          büyük gövdeli yapılar ve
                                          tütün depoları; anlaşılıyor
                                          şehrin ticaret merkezi orası.
                                          En solda sonuncu kısım,
                                          bu müsellesin sivriliği daha
                                          belirsiz. Sahilde kocaman
                                          duruşlu hükümet konağı,
                                          ortada mektepler, en kıyıda
                                          lise; belli resmi Samsun
                                          ortada. Bu son iki kısımda
                                          hiç minare yok. Demek ki
                                          Samsun’un iki sağı daha eski
                                          ve iki solu daha yeni.”
                                                          9
                                          Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14