Page 14 - Samsun E-Dergi Sayı 4
P. 14

Orta Çağ Avrupası’nda Kadın Orta Çağ Avrupası’nda                    Kadın                            “              Orta Çağ Avrupası’nın tümünde kadınlar


             rahat yaşayamamış, her daim kontrol altında

                     tutulmak istenmişlerdir.”
                       işlenmesinde kadının rolü erkeğe  aynı kutsal kitap “ey kadınlar,
                       göre daha fazladır çünkü şeytanın  Rab`be bağımlı olduğunuz gibi,
                       kendisini kandırmasına izin    kendi kocalarınıza bağımlı olun
                       vermiştir. Bu nedenle kadın zayıf  çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı
                       bir karaktere sahiptir ve kontrol  olarak kilisenin başı olduğu
                       altında tutulması gerekmektedir.  gibi erkek de kadının başıdır.
                       Meryem bakire bir annedir     Kilise Mesih`e bağımlı olduğu
                       ve ideal olan kadındır, Orta   gibi, kadınlar da her durumda
                       Çağ Avrupası’nda ona yapılan   kocalarına bağımlı olsunlar”
                       övgülerin hiçbirini tüm kadınları  (Efeslilere 5:22-24), “kadınlar
                       kapsayacak hale getiremezdiniz.  toplantılarınızda sessiz kalsınlar.
                       O, tek ve istisnaydı. Havva ise geri  Konuşmalarına izin yoktur. Uysal
                       kalan kadınları simgeliyordu.   olsunlar. Öğrenmek istedikleri
                                        bir şey varsa, evde kocalarına
                       Tavrın kökenine bakıldığında   sorsunlar çünkü kadının toplantı
                       bir tezat göze çarpmaktadır.   sırasında konuşması ayıptır”
                       Hıristiyanların kutsal kitabı olan  (1.Korintlilere 14:34-35), “kadının
                       İncil’de Hz. İsa`nın kadınlara  öğretmesine, erkeğe egemen
                       olan yaklaşımı ile ilgili verilen  olmasına izin vermiyorum; sakin
      Orta Çağ Avrupası için kadın,   bir misalde, din bilginlerinin  olsun çünkü önce Âdem sonra
      inandıkları dinin peygamberi Hz.  ve Ferisilerin zina yaparken   Havva yaratıldı; aldatılan da Âdem
      İsa’nın annesi Meryem söz konusu  yakalanmış bir kadına nasıl   değildi, kadın aldatılıp suç işledi”
      olduğunda el üstünde tutulacak  muamele yapılacağıyla ilgili Hz.  (1.Timoteos`a 2:12-14) diyerek
      kadar kutsal, ilk günahı işleyerek  İsa’ya danıştıkları görülmektedir.  kadını kısıtlamakta hatta erkeğin
      tüm insanları günah içinde    Hz. İsa, ısrarla kadının taşlanıp  gerisine itmektedir. İncildeki
      doğmaya mahkûm ettiği, çekilen  taşlanmayacağını soranlara    örnekler incelendiğinde kadının
      acıların sebebi olduğu için, Havva  cevap olarak, “içinizde kim  kontrol altında ve geri planda
      söz konusu olduğunda bir o kadar  günahsızsa ilk taşı o atsın” demiş  tutulması gerektiğine dair veriler
      sıradan ve hatta denetim altında  ve bir daha günah işlememesini  çok fazladır. Bu nedenledir ki
      tutulması gereken bir varlıktır.  öğütleyerek kadını affetmiştir.  Orta Çağ Avrupası gibi dinin her
      Dönem inanışına göre ilk günahın  (Yuhanna 8:1-11) Öte yandan   alana egemen olduğu bir ortamda
   14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19