Page 12 - Samsun E-Dergi Sayı 4
P. 12

hareket etti. 26 Şubat 1909’da
                                        Pariste “I’Ecole Nationale
                                        Speciale des Beaux-Art” dan
                                        kurları izleme belgesi aldı ve
                                        “Cormon” Atölyesi’nde resim
                                        çalışmalarına başladı. 1909-
                                        1912. Ressam Guillonnet ve
                                        Ressam Andre Lecomte Du
                                        Noüy ile dostluk kurarak arada
                                        atölyelerine devam etti. Bu
                                        atölyenin 1914 Kuşağı olarak
                                        adlandırılan Türk Resminin ikinci
                                        kuşağını teşkil eden ressamların
                                        neredeyse tümünün eğitim
                                        gördüğü yer olması ilginç bir
                                        ayrıntıdır. Avrupa ve özellikle
         1908
                                        Fransa’da izlenimcilik ve ard-
                                        izlenimciliğin parlak yıllarıydı.
                                        Lifij, izlenimcilikten bir teknik
                                        olarak yararlansa da romantik
                                        ve sembolist ressamlara
                                        da ilgi duyar. Daha sonraki
                                        resimlerinde izlenimciliğin
                                        etkileri görülmekle beraber,
                                        kompozisyon kurmada
                                        geleneksel tekniklerle izlenimci
                                        üslubu bir araya getirmiştir;
                                        özellikle figüratif resimlerinde
                                        izlenimcilikten uzak ve kendine
                                        has bir anlayıştadır.

                                        Lifij, 1912’de Balkan Savaşı’nın
                                        başlangıcında İstanbul’a geri
                                        çağrılır. 1912-1914. “İstanbul
      düzeyini kanıtladığı ve kendi   küçüklüğü nedeniyle yapım     Sultanisi”nde (İstanbul Erkek
      portresinin tarihlendiği yıldır.  tarihini 1906 iken 1908 olarak  Lisesi) resim öğretmeni ve 1915
      Bu nedenle, sanat hayatının    değiştirdiği Kadehli-Pipolu    “Kandilli İnas Sultanisi”nde
      başlangıcında Meşrutiyet Kuşağı  Otoportresi’ni imzalayarak     (Kandilli Kız Lisesi) Fransızca
      sanatçılarının içinde yer alır.  Abdülmecid Efendi’nin       öğretmenliği olarak görev
                       beğenisine sunar ve bu eseri    yapar. 27 Ekim. Pariste
      1908’de Abdülhamit iktidarının  sayesinde Avrupa’nın kapıları   Louvre Müzesinde sanatçı
      devrilerek, II. Meşrutiyet’in ilan  açılır. Bir yıl kadar Sanayi-i  tarafından kopyası yapılan
      edildiği yıl, sanat eğitimi için  Nefise Mektebi’nde temel eğitim  Luca Giordano’nun “Mars ile
      Avrupa’ya öğrenci göndermek    aldıktan sonra, 11 Ocak 1909    Venüs” tablosunun kopyasının
      isteyen ressam Şehzade      tarihinde Şehzade Abdülmecid    da bulunduğu koleksiyon Güzel
      Abdülmecid Efendi kendisine    Efendi’nin hamiliğinde Fransa’ya  Sanatlar Okulu’nda toplandı
      adaylar bulması amacıyla     gider.               ve okulun büyük salonu ile
      Osman Hamdi Bey’e danışır.                      yanındaki odada sergilendi. 25
      Osman Hamdi Bey’in tavsiye    Elde bulunan yazılı belgede    Mart 1922’de Doktor İbrahim
      ettiği öğrenci adaylarından biri  kendi açıklamasına göre      Şazi’nin kızı ressam olan Harika
      de Hüseyin Avni’dir. Yaşının   sanatçı 11.1.1909’da Fransa’ya   Şazi ile nikahlandı.
   12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17