Page 17 - E-Dergi-Sayı 3
P. 17

Kalkınma, modernleşme, gelecek, geleceğe dönük   Yaşadığınız hadiseleri hikâye şekline
      yaşamak yahut tasavvurlar kurmak adına biz     getirmediğinizde anlatacak bir şeyiniz yoktur.
      aslında köklerimizin ne kadar derinlere gittiğini  Hikâyeleştirmediğiniz olaylar birer hadise yığını
      yahut bunun ne kadar önemli olduğunu unuttuk.    olarak kalırlar. O zaman hafızanız değil sadece
      Hâlbuki semaya yükselebilmeniz için köklerinizin  geçmişe ilişkin malumatınız vardır. Hâlbuki
      güçlü olması lazım. Bu manada kökler bizi      insanı, toplumu ayakta tutan şey geçmişe ilişkin
      sınırlamaz. Tersine özgürleştirir. Çünkü kökleriniz  bir hafızasının olması ama aynı zamanda yeni    Samsun E-Dergi  İbrahim Kalın Röportaj
      ne kadar sağlamsa ve derinlere gidiyorsa, diriyse,  hafızalar ve hatıralar inşa etmesidir. Bu bireysel
      gürse, gürbüzse, beslenebiliyorsa semaya da o    ilişkilerde de böyledir. Toplumsal kimlik ve
      kadar güçlü bir şekilde yükselmeniz mümkün olur.  hafızanın inşasında da böyledir. Geleneğin hikâyesi
                                dediğimizde dolayısıyla dinamik, kökleri derinlere
      Kur’an-ı Kerim’in birkaç metaforunu esas alacak   giden ama aynı zamanda dalları semaya güçlü bir
      olursak Kur’an buna Şecere-i Tayyibe yani en    şekilde uzanan bir yürüyüşten, bir süreklilikten
      güzel ağaç diyor. Bu ağaç metaforuna baktığınız   bahsediyoruz. Bu anlamda geleneği olan her
      zaman onun köklerinin çok derinlerde, dallarının  milletin bir büyük hikâyesi vardır. Bu büyük
      ise semaya uzanan bir özgürlüğü ifade ettiğini   hikâyenin içinde farklı görüşler, farklı dönemlerde
      görürsünüz. Bu manada gelenek son derece      farklı krizlere verilen cevaplar vardır. İnişler,
      önemlidir. Gelenek dinamik ve kuşatıcıdır. Tek   çıkışlar vardır. Zaferler, mağlubiyetler vardır.
      bir renge, tek bir ekole indirgenmesi mümkün    Kazanımlar, kayıplar vardır. Ama bir bütün olarak
      değildir. Gelenek deyince ben burada İslam     bunlar o milletin hikâyesidir. Ayrıştıramazsınız,
      düşünce geleneği içerisinde çok farklı yaklaşımları  yani istediğiniz gibi şunu alayım bunu almayayım
      da kapsayacak şekilde ortak bir irfandan ortak bir  diyemezsiniz. Son tahlilde o hikâyenin içerisinde
      tecrübeden bahsediyorum.              sizin tarihinizi hafızanızı, geleneğinizi, dilinizi,
                                tasavvurunuzu inşa eden bütün farklı renkler ve
      Hikâye kısmına gelince, burası da son        tonlar vardır.
      derece önemlidir. Biz yine modern dönemde
      modernleşme ve batılılaşma adına kendi       Eğer biz geleceğe sağlam bir şekilde bakacaksak bu
      hikâyelerimizi unuttuk. Eskilerin tahkiye sanatı  hafızayı, bu büyük hikâyeyi yeniden hatırlamamız
      dediği hikâyeleştirme yani öyküleştirme marifetini  gerek.
      kaybettik.


                             “
               Gelenek bir köktür, hafızadır, aidiyettir.

                   Hafızanızı kaybetmişseniz neyi

                muhafaza edeceğinizi de bilemezsiniz.                       17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22