Page 18 - E-Dergi-Sayı 3
P. 18

Samsun E-Dergi  İbrahim Kalın Röportaj Avrupa-merkezci tarih tasavvuru hakkında ne  yaratıcı düşüncenin İslam dünyasında İbn Rüşd ile
                                birlikte sona erdiği tezidir.
      düşünüyorsunuz?
                                İbn Rüşd 1198 yılında vefat etti. Yani 12.yy’dan
      Avrupa-merkezci tarih tasavvuru Avrupalı olmayan
                                sonra İslam dünyasında yaratıcı, felsefi, bilimsel
      bütün milletleri, kültürleri, gelenekleri oraya
      yamanmış birer küçük dipnota indirgiyor. Bu
                                düşünce ortadan kalktı diye bir tez ortaya atıldı
                                ve oryantalistler 1850-60’lı yıllardan itibaren bu
      manada dünya tarihi perspektifiyle bağdaşmayan,
                                tezi sürekli işlediler. Yüzlerce, binlerce, on binlerce
      küresel tarih araştırmalarına ters düşen son
                                kitapta ve makalede, derslerde, seminerlerde,
      derece dar bir bakış açısı. Zira Avrupa-merkezciliğin
      içerisinde de belli bir perspektifi yansıtıyor.
                                konferanslarda bu konu işlendi. Paradoksal
      Aydınlanma sonrası ortaya çıkan seküler
      modernleşmeci perspektifi temsil ediyor. Yani
                                araştırmacı da oldu. Hiç sorgulamadan aynen kabul
                                ettiler. Bunun doğru olmadığı çok açık seçik ortada.
      Avrupa’nın bütününü de temsil etmiyor. Çünkü
                                Zira İslam düşüncesinin pek çok büyük ismi farklı
      Avrupa-merkezci tarih tasavvurundan şikâyetçi    şekilde bunu benimseyen İslam dünyasında birçok
      olan pek çok Avrupalı tarihçi de var. Hele ki son  alanlarda kelamda, tasavvufta, tabiat bilimlerinde,
      dönemde Jack Goody gibi önemli tarihçiler bu    hukuk bilimlerinde bunun böyle olduğunu bilir.
      konularda ciddi antitezler de yazdılar. Çünkü    Bu tezin tarihsel olmadığını ispat etmek çok kolay.
      Avrupa-merkezcilik sadece dünya tarihini değil   Bugüne ve yarına baktığımız zaman insanlık
      Avrupa tarihini de belli bir perspektife indirgiyor  kültürünün, birikiminin büyük bir kısmını yok
      ve tarih araştırmalarında özellikle indirgemecilik  sayıyor. Adil bir tarih tasavvuru ve perspektifi
      çok ciddi bir sorundur. Öncelikle bizim bunu    sunmuyor. Bunun sorgulanmaya devam edilmesi
      reddetmemiz lazım.                 lazım. Dediğim gibi Avrupa’daki birçok düşünür
                                Avrupa-merkezciliği sorgulamaya devam ediyor.
      Avrupa-merkezci tarih tasavvuruna baktığımızda
      orada Hint medeniyeti yok, Çin, Afrika, Latin    Aslında 9 ve 10.yy’lardan itibaren İslam tarihçilerine
      Amerika, Uzakdoğu, İslam medeniyeti yok… Ne     baktığınız zaman çok köklü kapsamlı bir dünya
      var orada? Sadece Avrupa medeniyetinin Batı     tarihi perspektifi olduğunu görüyorsunuz.
      medeniyetiyle etkileşim oranında anlamlı hale    Farklı milletlerin, kültürlerinde anlatıldığı ve
      gelen, sahneye bir girip bir çıkan ama bir dipnot  hikâyeleştirildiği büyük bir tarih perspektifi
      olmanın ötesine geçemeyen farklı kültürler ve    olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla burada
      tarihler var. Mesela oryantalizm tartışmalarında  yapılacak çok önemli çalışmalar var. Sadece
      genelde dikkatlerden kaçan bir şeydir. Bu Avrupa-  Avrupa-merkezci
      merkezci perspektifi örnekleyen en önemli
      hadiselerden bir tanesi literatürde felsefenin ve
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23