Page 10 - Samsun E-Dergi Sayı 6
P. 10

Deniz Sağdıç ile Sürdürülebilir Sanat Üzerine  TEKNOFEST 2022’de  zaman beslemiştir. Samsun’da  gelmiş bir sanat eserinin
                                        izleyen için çok daha kolay
                       da bunu deneyimlediğim için
      Samsun’daydınız. Samsun’u
                       mutluyum.
                                        iletişim kurabilir olduğunu
      nasıl buldunuz? Samsun’a
      daha önce gelme fırsatınız
                                        gözlemliyorum.
      olmuş muydu?
                       TEKNOFEST 2022’de “0” Sıfır
                       Noktası isimli serginizde
                                        Sanat sizce nasıl bir iletişim
                                        aracıdır? Siz sanatınızla
                       elektronik devre atık
      Samsun’u daha önce ziyaret
      etmemiştim. Şehrin dokusunu
                                        genel olarak insanlara neler
                       parçalarıyla oluşturduğunuz
      ve insanlarını çok sevdim.
                                        anlatmayı amaçlıyorsunuz?
                       eserleriniz sergilendi. Nasıl
      Çalışmalara duyulan ilgi beni çok
                       söylemek istersiniz?
      heyecanlandırdı ve mutlu etti.
                                        malzemeleri kullanıyorum. Bu
      Her yaş grubundan Türkiye’nin   geri dönüşler aldınız? Neler    Ben çalışmalarımda atık
      farklı yerlerine ulaşmak beni her  TEKNOFEST bende özel bir     elbette demek değil ki herkes
                       yerde konumlandı. Biliyoruz    atıklardan sanat eserleri yapsın,
                       ki sanat ve sergiler her      onları bu biçimde değerlendirsin.
                       zaman kendi içinde ve kendi    Ben kişi ve kurumlara bu konuda
                       alanında sıkışmış döngüsünde    ilham olmayı amaçlıyorum. Hiç
                       sadece sanat galerilerinde     umulmayacak bir malzemeden
                       erişilebilir konumda. Hedefim   sanat eseri yapılabiliyorsa
                       doğrultusunda erişilebilir,    herkes kendi uzmanlık alanında,
                       anlaşılabilir olmak benim     bilgi ve deneyimleri çerçevesinde
                       sanatım için çok büyük       tüketimin sınırlarını yeniden
                       önem taşıyor. Bu doğrultuda    belirleyebilir. Öte yandan
                       TEKNOFEST ve benim         sanatın da sürdürülebilirliği
                       eserlerimin iş birliği, sanatın  meselesi var ki bu da insan için
                       her yere nüfus edebileceği     son derece önemli. Günümüz
                       konusunda ön yargıları kıran bir  sanatı, belirli sanat kurumlarının
                       birliktelik gösterdi. Bu yüzden  duvarlarının arasına, belirli bir
                       çok mutluyum.           toplumsal kesime hitap eden
                                        bir biçime hapsedildiği sürece
                       Sürdürülebilir sanatın önemi    sürdürülebilir olamayacaktır.
                       sizce nedir?            Sanatı, alışılagelmiş sanat
                                        alanlarının dışında da var
                       Benim için sürdürülebilir sanatın  etmeye çabalıyorum.
                       amacı atık olarak nitelendirilen
                       her türlü malzeme, obje ve     Sürekli atölye çalışmaları
                       nesneyi sanat zemininde      düzenleyerek insanlara sanatın
                       yeniden var edebilmek.       sadece izleyicisi olmayla
                       Böylece izleyenlere “tüketim”   yetinmeyin, gelin birlikte yapalım
                       kavramı üzerinde yeniden      çağrısında bulunuyorum. Benim
                       düşünmeye, sınırlarını tekrar   için sanat insanın ta kendisidir.
                       gözden geçirmeye davet etmeye   Belirli alanlarla, belirli toplumsal
                       çabalıyorum. Diğer yandan     sınıflarla sınırlandırılmış bir olgu
                       böyle bir sanat yaklaşım ve    sanat olabilir mi?
                       tekniğinin toplumun daha
                       geniş katmanlarına yayılmasına   Sanat hayatınız boyunca
                       katkıda bulunduğuna        örnek aldığınız ya da idol
                       inanıyorum. Özel beceri      olarak gördüğünüz sanatçılar
                       ve deneyim gerektiren,       var mı?
                       sırrı sanatçısında saklı olan
                       tekniklerdense herkesin günlük   Mark Queen, çalışmalarını
                       hayatta kullandığı, yakından    yakından izlediğim bir sanatçıdır.
                       tanıdığı malzemelerle meydana   Kavramsal altyapısı, zanaatı
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15