Page 16 - Samsun E-Dergi Sayı 4
P. 16

“


   Orta Çağ Avrupası’nda Kadın Kadınlar çok fazla  Yine geç dönemde kadınların daha
                       fazla okuma yazma bilmesi sonucu
                       öğretmenlik yapan kadınlara da
        eğlenmemeli, sesli
                       rastlanmaktadır. Bunların bir kısmı
                       rahibe iken bir kısmı kocaları da
       gülmemeli, az yemeli,

                       yerlerde öğretmenlik yapacak
      hıçkırmamalı ve sessizce     öğretmen olan kadınlardı. Bazı
                       kadınların evli olmaları şartı
         ağlamalıydılar.       aranıyordu.


                       Her ne kadar din adamları
      Aynı yazarlara göre kadın     onaylamasa da geç dönemde
      evden pek çıkmamalıydı çünkü   doktorluk hatta cerrahlık yapan
      çıkınca tehlike başlıyordu. Erkek  kadınlar olduğunu da söylemeliyiz.
      bakışlarının hedefi olabilirlerdi  En yoğun çalıştıkları alan ebelik
      ve bu konuda sorumluluk onlara  ve jinekoloji idi. Ebeler usta-
      aitti. İlla çıkacaklarsa yanlarında  çırak ilişkisi ile eğitiliyorlardı.
      erkek bir akraba olmalıydı.    Kent yönetimlerine bağlı çalışan
      Eşit uzunlukta adımlarla etrafa  doktor ve ebeler vergiden
      bakmadan yürümeliydiler.     muaftılar ve yakacak odun yardımı
      Çok fazla eğlenmemeli, sesli   alıyorlardı. Bazı yerlerde evlilik
      gülmemeli, gülerken dişlerini   dışı doğan çocukları, bu tip bir
      göstermemeli, az yemeli,     doğum yapan kadınları ve şüpheli
      gözleri tamamen açık bir     bebek ölümlerini bildirmeleri
      şekilde ileri doğru bakmamalı,  isteniyordu.
      yarı açık olarak aşağı doğru
      bakmalı, hıçkırmamalı, ellerini  Bunların dışında geç dönemde
      ovuşturmamalı, başını sallamamalı  terzilik, kürkçülük, çanta-kemer
      ve sessizce ağlamalıydılar.    üreticiliği, nakışçılık, fırıncılık,
      Kesinlikle boş vakitleri     kasaplık, tatlı su balıkçılığı ve
      olmamalıydı çünkü boş kalırlarsa  bira yapımında çalışan hatta esnaf
      arzularının etkisi altına girebilir ve  birlikleri kuran kadınlar da yok
      kötü şeyler yapabilirlerdi. Rahibe  değildir.
      olmadıkları takdirde okuma yazma
      bilmelerine de gerek yoktu.    Her şeye rağmen tüm bu alanlarda
                       var olmaları hayat kalitelerinin
      Bu kısıtlı yaşantı içerisinde ön  arttığı anlamına gelmiyordu.
      plana çıkan ya da önemli görevler  Her ne kadar geç dönemde
      üstlenen kadınlar da yok değildi.  durumları iyileşse de çalışmaları,
      Sayıları azdı ama örneğin tüccar  erkeklerin onları dışlamasına
      kadınlar olduğunu biliyoruz. Ticari  engel olmuyordu. Örneğin kendi iş
      olarak erkeklerin sahip olduğu  yerlerine kız çalışan alamıyorlardı,
      tüm haklara sahip değillerdi   esnaf birliklerinden çıkarılmaları
      ancak yine de kendi ürettikleri  için, tüzüklere türlü maddeler
      malları ya da başka malları kendi  konmaya çalışılıyordu. Genel
      adlarına satabiliyorlardı. Erken  olarak bakıldığında, kaynaklardan
      dönemde daha çok ailecek yapılan  edindiğimiz bilgiler ışığında
      ticari aktivite içinde dükkân ya  Orta Çağ Avrupası’nın tümünde
      da tezgâhlarda satış yapıyorlardı.  rahat yaşayamadıklarını, her
      Geç Orta Çağ’da ise uzak yerlerle  daim kontrol altında tutulmak
      ticaret yapan, mal getirip satan
   16  müstakil kadın tüccarlar da vardı.  istendiklerini söyleyebiliriz.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21