Page 15 - Samsun E-Dergi Sayı 4
P. 15

kadınların üzerinde her daim bir  hasta olması ya da yanlış     Zengin ve soylu kadınların
            “
      baskı kurulmuştur.        davranışları erkek için boşanma  hayatları, kısıtlama altında    Samsun E-Dergi
                                        yaşasalar da, diğerlerine göre
                       sebebi olabilmiştir. Evlilikte

                                        kaynaklarda daha çok onlarla
                       çoğunlukla sadece kadından
       Kadınların topluluk      sadakat çok önemlidir ama     elbette daha iyiydi. Zaten
                       istenmiştir. Tekrar evlenme de söz
                                        ilgili bilgi bulunmaktadır. Orta
       içinde konuşmaları,      konusudur, özellikle dul kadınların  Çağ Avrupası’nda sıradan
      öğretmenlik yapmaları,      yeniden evlenmesi çok istenmiştir  kadınların hayatları ilgi çekmediği
                                        için, eserlere konu edilmemiş,
                       çünkü onlar potansiyel tehlike
          ilaç niyetine       olarak görülmüşlerdir, bu nedenle  çoğunlukla yazıya geçirilmemiştir.
                       bir erkeğin kontrolü altında
                                        Onlar hakkındaki bilgilerimiz
       kullanılabilecek şifalı     olmaları gerekmektedir. Yeniden  satır aralarından edindiklerimizle
                                        sınırlıdır.
                       evlenmemiş dullar ise yerel
       şeyler hazırlamaları      idarecinin korumasına bağlıydılar.

        yasaklanmıştır.       Hukuki olarak bir hakları ya    Orta Çağ Avrupası’nda kadınlar
                                        üzerine yazı yazan din adamları
                       da temsil yetkileri olmayan    onları bir sınıflandırmaya
      Kilisenin ya da din adamlarının  kadınların fikri, sadece, ikiz   tâbi tutuyorlardı. Onlara göre
      tavrı da bu yöndedir. Kadınların  çocuk doğurduklarında önemliydi  evlenmemiş kadınlar en makbul
      topluluk içinde konuşmaları,   çünkü hangisinin önce doğduğunu  olanlardı ve öbür dünyada
      ayinleri yönetmeleri, öğretmenlik  söylemeleri gerekiyordu ve bunu  hak ettiklerinin 100 katı ile
      yapmaları, ilaç niyetine     onlardan daha iyi kimse bilemezdi.  ödüllendirileceklerdi. İkinci sırada
      kullanılabilecek şifalı şeyler                    dullar vardı, onlar için 60 kat,
      hazırlamaları yasaklanmıştır.         “           eş olan kadınlar için ise 30 kat
      Aslında din adamları kadın    Orta Çağ Avrupası’nda       ödül belirlenmişti. Dolayısıyla
      hakkında pek fazla şey                        en değerli olanı evlenmemek ve
      bilmemekte, kadını tuhaf,       sıradan kadınların       kendini dine adamaktı. Tabii soyun
      çelişkili, korkutucu bir şeymiş                   devamı için bu pek mümkün bir
      gibi anlatmaktadırlar. Vaazlarında  hayatları ilgi çekmediği    şey değildi.
      sürekli erkeklere hitap ederek,    için, eserlere konu
      kadınlara karşı dikkatli olmalarını
      çünkü tehlike olduklarını      edilmemiş, çoğunlukla
      öğütlemektedirler.
                       yazıya geçirilmemiştir.
      Orta Çağ Avrupası’nda yaşayan
      teologlar ve hukukçular
      evlilik ve boşanma üzerine
      çok düşünmüşlerdir. Erkek
      olmalarından mıdır bilinmez ama
      verdikleri kararlar çoğunlukla
      kadınların aleyhinde olan
      kararlardır. Erkeğin karısından
      boşanmak için bir sebebe, kadının
      kocasından boşanmak gibi bir
      lükse sahip olmaması durumu
      işin ne denli ciddi olduğunu
      göstermektedir. Elbette erkek
      de istese kilise boşanmayı hoş
      karşılamaz, çiftleri boşamamak
      için çaba sarf eder ama neticede
      kadının çocuğunun olmaması,
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20